تحقیق در مورد رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون

تحقیق در مورد رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون

تحقیق در مورد رابطة عدم تحمل گلوكز با شاخصهاي فشارخون

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش: 74 صفحه

 

مقدمه:

تحقيق حاضر به منظور تعيين رابطة بين شاخصهاي نماية تودة بدني, نسبت دور كمر به باسن (WHR) و فشارخون با شاخص وضعيت تحمل گلوكز در سال 80-1377 در جمعيت شهري 69-30 ساله شرق تهران انجام پذيرفت. مواد و روشها: اين مطالعه بخشي از يك مطالعة مقطعي است كه در آن 15000 نفر از جمعيت شهري 69-3 سالة ساكن شرق تهران از طريق نمونهگيري تصادفي خوشهاي انتخاب شدند. از اين جمعيت 2886 مرد و 4013 زن در گروه سني
69-30 سال قرار داشتند كه تحت آزمون تحمل گلوكز خوراكي 2ساعته قرار گرفتند. ديابت قندي و اختلال تحمل گلوكز بر اساس معيارهاي سازمان بهداشت جهاني تعريف شدند. 
BMI برابر يا بالاتر از kg/m2 30, چاقي و BMI بين
kg/m2 9/29-25, اضافه وزن تعريف شدند. WHR بالاتر از 8/0 در زنان و بالاتر از 95/0 در مردان به عنوان چاقي تنهاي در نظر گرفته شد. فشارخون سيستولي 140 ميليمتر جيوه يا بيشتر و دياستولي 90 ميليمترجيوه يا بالاتر يا مصرف داروي ضد فشارخون به عنوان پرفشاري خون تعريف شدند. از مدل رگرسيون لجستيك گام بهگامِ پيشرو براي تعيين ارتباط بين ديابت و شاخصهاي مورد بررسي استفاده شد. يافتهها: از كل 6899 نفر جمعيت مورد مطالعه, 911 نفر (2/13%) دچار IGT و 372 نفر (4/5%) مبتلا به ديابت بودند. چاقي در افراد ديابتي (1/45%) و در افراد داراي IGT (1/39%) نسبت به افراد سالم (9/22%) شايعتر بود (P<001/0 ). نتايج رگرسيون لوجستيك گامبهگام پيشرو بعد از تطبيقدهي بر اساس سن و جنس در فاصله اطمينان 95% نشان دهنده وجود ارتباط معنيدار ديابت با سن (P<001/0 ، 4/4=(OR, چاقي تنهاي
(
P<001/0 ، 8/1= OR), چاقي (P<001/0, 3= OR) و اضافه وزن (P<001/0 ، 2= OR) بود. شيوع پرفشاري خون در ديابتيها, افراد داراي IGT و افراد طبيعي بترتيب 9/51, 5/39 و 8/18% بود (P<001/0) و بعد از تطبيق دهي بر اساس سن, جنس, BMI و WHR, ديده شد كه انواع اختلالات گلوكزي با پرفشاري خون داراي رابطة معنيداري بودند: در افراد ديابتي (P<001/0 ، 4/2 (OR= و در افراد داراي IGT (P<001/0، 8/1= OR). نتيجهگيري: پرفشاري خون, چاقي و چاقي تنهاي در افراد ديابتي و افراد داراي IGT شايعتر از جمعيت عادي است. به علاوه, چاقي تنهاي در مقايسه با چاقي عمومي, بيشتر با اختلال تحمل گلوكز همراه است.

 

فهرست مطالب:

 خوردن صبحانه از ابتلا به چاقی جلوگیری مي‌كند

چاقى شكمى با بيمارى قلبى مرتبط است

بررسی شيوع سوء تغذيه در دانش آموزان دختر کلاس اول دبستانهای شهر بوشهر در ارديبهشت و خردادماه 78

شيوع فقر آهن در زنان 45-15 ساله شهرستان کنگان

بررسی همراهی پر فشاری خون و بيماريهای عروق کرونر در جمعيت 64-30 ساله بندر بوشهر 

 شيوع فقر آهن در زنان 45-15 ساله شهرستان بوشهر

بررسی میزان موقعیت و سا یکو پاتولوژی و مصرف کنندگان مواد جهت باز توانی به روش سم زدایی فوق سریع در استان بوشهر

اختلالات کلسترول در سکته هاي مغزي ايسکميک و هموراژيک در استان بوشهر  (يک مطالعه آينده نگر)

بررسي حساسيت و ويژگي راديوگرافي ساده .....

مقايسه اثر کاتپويل زير زباني و نيفديپين زير زباني در حملات افزاريش فشار خون اورژانسي

بررسي شيوع سندرم پاي بيقرار در جمعيت بالغين شهر بوشهر

رابطه استرس و بيماري هاي قلبي