پاورپوینت درس 12 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی جامعه و خانواده

پاورپوینت درس 12 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی جامعه و خانواده

پاورپوینت درس 12 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی جامعه و خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 36 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

درس 12 جامعه و خانواده بررسی اوضاع اجتماعی گذشته، موضوعی جالب و درخور اهمیت است؛ چراکه مردم و جامعه، از ارکان اساسی هر تمدن و یا کشوری محسوب می شوند. در این درس، شما با بررسی وضعیت و موقعیت قشرها و طبقات جامعه در دوران باستان، شرایط نظام اجتماعی و روابط حاکم بر آن را ارزیابی می نمایید. قشرها و طبقات اجتماعی
اقوام آریایی مهاجر به ایران از قبیل ههای گوناگونی تشکیل می شدند که از نظر تبار و زبان، خویشاوند بودند و باورهای دینی مشترکی داشتند. این قبایل پس از استقرار در مناطق مختلف ایران، جامع های شبانی و روستایی را به وجود آوردند، اما همچنان پیوندهای قبیل های خود را حفظ کردند. هر قبیله شامل تعدادی طایفه بود و طایفه نیز خود، به چندین خانوادۀ بزرگ تقسیم می شد. در کنار این رده بندی قبیل های، نوعی تقسیم بندی اجتماعی سه گانه بر پایۀ شغل و پیشۀ افراد نیز وجود داشت که میراث مشترک آریاییان هند و ایرانی به شمار می رفت. هرم اجتماعی دوران هخامنشی تودۀ مردم خاندان شاهی وصاحب منصبان عالی رتبۀ سیاسی و نظامی شاه در این تقسی مبندی، افراد جامعه به سه قشر ((روحانیان))،((جنگجویان))و((کشاورزان و شبانان)) تقسیم شده بودند. وجود قشرهای سه گانۀ آریایی در آغاز، مُعَرّف نوعی تقسیم کار و دسته بندی حرف های به شمار می رفت و به نظر می رسد که قشری بر قشر دیگر، برتری و امتیاز خیلی خاصّی نداشته است . دورۀ ماد و هخامنشی: پس از آنکه اقوام آریایی حکومت تشکیل دادند، سرزمین های مختلف را فتح کردند و به تدریج افراد و خاندان هایی که ادارۀ حکومت را بر عهده داشتند، به ثروت بیشتر و منزلت بالاتری دست یافتند. تمرکز قدرت و ثروت در نزد عده ای خاص، موجب ایجاد نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و شکل گیری طبقات اجتماعی به معنای واقعی آن شد. دورۀ کوتاه فرمانروایی مادها را باید سرآغاز این تحول دانست، ولی در زمان هخامنشیان با افزایش فتوحات و توسعۀ تشکیلات حکومتی، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی میان گروه حاکم و مردم عادی افزایش یافت. یک توضیح قشرهای اجتماعی به روایت اوستا و شاهنامه
در کتاب اوستا نیز به قشرهای اجتماعی س هگانه اشاره شده است. اینکه چرا در اوستا از سه قشر، سخن به میان آمده، گفته شده که سه پسر زرتشت به ترتیب نخستین موبد، نخستین کشاورز و نخستین رزم جو بوده اند. بنابراین، هریک از قشرهای سه گانه به یکی از آنان تعلق داشته است. همچنین در اوستا از سه آتش یا آتشکدۀ مقدس یاد شده که هر کدام متعلق به یکی از قشرهای سه گانۀ اجتماعی بوده است.
موضوع قشرهای اجتماعی جامعۀ آریایی در شاهنامه نیز بازتاب یافته است و جمشید، پادشاه افسان های ایران، به عنوان مؤسس قشرهای اجتماعی، معرفی و تمجید شده است. البته در شاهنامه، پیشه وران به عنوان یک قشر جداگانه معرفی شده اند. در دوران هخامنشیان، اعضای خاندان های بزرگ که خانوادۀ شاهی در رأس آنها قرار داشت، از طرف پادشاه به سِمَت حکومت شَهرَبی ها، فرماندهی ارتش و سایر مناصب مهم حکومتی منصوب گردیدند. آنان دارایی های هنگفتی کسب کردند و صاحب زمین های وسیعی، به ویژه در مناطق مفتوحه شدند. به قول هرودت، این خاندان ها امتیازات ویژه ای داشتند که دیگران از آن محروم بودند.